สไลด์ ประกอบการบรรยาย
สไลต์ ประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ปี 2551 (ธันวามคม 2550) 14/01/51
  สิ่งที่ปรับปรุงใหมในโปรแกรม NHSO 2.3
  Update ICD-10 to 2007
  การขอแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePAC)
สไลต์ ประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ปี 2550 (พฤศจิการยน 2549) 28/12/49
  สิ่งที่ปรับปรุงใหม่ในโปรแกรม NHSO 2.2
  การขอแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพ
  บัญชีสรุปข้อมูลการรักษา UC Statement 2007
สไลต์ ประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ปี 2549 (ธันวาคม 2548) 09/12/48
  สิ่งที่ปรับปรุงใหม่ในโปรแกรม NHSO 2.1
  Diagnosis & Procedure Code Update
  การขอแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  บัญชีสรุปข้อมูลการรักษาฯ (UC Statement)
  การบันทึกรหัส ICD-9-CM with Extension code ในโปรแกรม NHSO
สไลต์ การอบรมระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนวทางการดำเนินการ 2548
    (วันที่ 30 พ.ย. - 28 ธ.ค. 47) 07/12/47
  สไลต์บรรยายการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน
  - ขาวดำ - สี - PowerPoint
  สไลต์บรรยายการอ่าน Statement
  - ขาวดำ - สี - PowerPoint
การอบรมระบบการส่งข้อมูลผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แนวทางการดำเนินการ 2546-2547
   วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2546
ไฟล์ฐานข้อมูล & ไฟล์ปรับปรุงอื่น ๆ
การปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 1) 22/11/54
การปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1) 21/10/53
การปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 1) 15/09/53
การปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2552 (ครั้งที่ 1) 14/10/52
การปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2551(ครั้งที่ 2) 09/04/51
การปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2551(ครั้งที่ 1) 30/11/50
การปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 3 17/05/49
การปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2 23/03/49
แฟ้มข้อมูลอ้างอิง (ICD10.DBF และ ICD9CM.DBF) 27/01/49
ชุดโปรแกรม Xceedzip Download    วิธีติดตั้ง 04/01/49
ชุดสนับสนุนการทำงานของ VFP8 (Runtime_Fox8) 19/12/48
ชุดสนับสนุนการทำงานของ VFP9 (Runtime_Fox9) 09/12/48
การปรับปรุงรายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ ของ สปสช. ปีงบประมาณ 2549 27/10/48
ไฟล์ปรับปรุงค่า Config ของการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย (Web Service) 15/01/48
ฐานข้อมูลโครงสร้างแฟ้มที่ 14 26/12/46
เอกสารประกอบ
เอกสาร Formatted Text สำหรับปีงบประมาณ 2550 03/01/50
คำอธิบายของโปรแกรม Grouper (tgrp33doc.txt) 27/01/49
การใช้รหัส ICD2005 และการปรับปรุง Grouper 27/01/49
คู่มือการใช้โปรแกรมรายงานการรักษาผู้ป่วยใน โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (statement) 02/07/47
Data Definition แฟ้มข้อมูล Aeryymm.dbf 11/02/47
ไฟล์ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการโอนข้อมูล 12 แฟ้ม 14/01/47
  โปรแกรม & Utility
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2553 สำหรับสถานพยาบาล (USUh53.exe) 08/12/52
โปรแกรม Grouper for Thai DRG รุ่น 4.0.45 (04/03/52)
การปรับเปลี่ยนโปรแกรม NHSO รุ่น 2.3 เป็น รุ่น 2.31 (29/07/51)
โปรแกรม Thai DRG Grouper (TDS40) (สำหรับ Thai DRG version 4.0) 07/02/51
โปรแกรมบีบอัดภาพเอกสาร (CompressIMG) 17/01/51
ไฟล์ต้นแบบการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2551สำหรับ สสจ. (USUp51Template-ssj.exe) 13/12/50
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2551สำหรับสำนักงานสาขาเขต (USUr51Setup.exe) 13/12/50
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2551สำหรับสถานพยาบาล (USUh51.exe) 11/12/50
โปรแกรม Thai DRG Grouper (TGRP40)(สำหรับ Thai DRG version 4.0) 26/10/50
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2550  สำหรับสถานพยาบาล (ปรับปรุงใหม่) 22/03/50
การเปลี่ยน Thai DRG Grouper (TGRP33) เป็นรุ่น 3.3.2 (สำหรับ Thai DRG version 3.0) 11/01/50
ไฟล์ต้นแบบการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2550 (สำหรับสถานพยาบาล) (ไม่ได้ใช้แล้ว) 10/01/50
การปรับเปลี่ยนโปรแกรม NHSO รุ่น 2.1 เป็นรุ่น 2.2 03/01/50 (ให้สถานพยาบาล Download รุ่นนี้ แทนรุ่นในแผ่น CD การอบรม)
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2550 (สำหรับสำนักงานสาขาเขต) 20/12/49
ไฟล์ต้นแบบการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2550 (สำหรับ สสจ.) 18/12/49
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2550 (สำหรับสถานพยาบาล) 13/12/49
โปรแกรม Thai DRG Grouper รุ่น 3.3.1 11/04/49
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2549 สำหรับ สสจ. (USUp49v101.exe) 23/03/49
โปรแกรมการโอนชุดมาตรฐาน 12 แฟ้ม (ImportV1555) 06/02/49
โปรแกรม Grouper สำหรับ ThaiDRGs ฉบับที่ 3.0 (TGRP33F8.EXE และ TGRP33F9.EXE) 27/01/49
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2549 สำหรับ สสจ. (USUp49.exe) 08/12/48
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2549 สำหรับ สถานพยาบาล (USUh49.exe) 08/12/48
โปรแกรมปรับปรุง NHSO 2.0 เข้าสู่ระบบ NHSO 2.1 (NHSO48Upg2.exe) 01/07/48
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส สำหรับ สสจ. (NHSO48PPSTMV1.exe) 11/04/48
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส สำหรับ สถานพยาบาล (NHSO48STMV1.exe) 11/04/48
โปรแกรมปรับปรุง NHSO 1.0 เข้าสู่ระบบ NHSO 2.0 (NHSO48Upg.exe) 30/12/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส สำหรับ สสจ. (NHSO48PPSTM.exe) 13/12/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส สำหรับ สถานพยาบาล (NHSO48STM.exe) 09/12/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 3 สำหรับ สสจ. (NHSOP5STM.exe) 01/11/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 3 สำหรับ สถานพยาบาล (NHSOA4STM.exe) 27/10/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 1 และ 2 สำหรับ สสจ. (NHSOP4STM.exe) 24/09/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 1 และ 2 สำหรับ สถานพยาบาล (NHSOA3STM.exe) 15/09/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สสจ. (NHSOP3STM.exe) 24/05/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายเดือน กุมภาพันธ์ 47 สำหรับ สสจ. (NHSOP2STM.exe) 23/04/47
โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สถานพยาบาล (NHSOA2STM.exe) 21/04/47
โปรแกรมปรับปรุง NHSO Rev.419 21/04/47
โปรแกรมชุดเสริม (NHSO Terminal) 17/04/47
โปรแกรมปรับปรุง Thai DRG Grouper รุ่นใหม่ (V 3.2.4)
โปรแกรม Dcode ใช้ในการแปลงข้อมูล 13 หลัก(ตัวอักษร) เป็นตัวเลข
โปรแกรมปรับปรุง NHSO ส่วนของการโอนข้อมูล
โปรแกรมปรับปรุง DRG Grouper V3.0