การปรับปรุงรหัส ICD-10 และ ICD-9-CM 2005

  โปรแกรมระบบจัดทำผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHSO)
    1. Download ไฟล์ UC-ICD2005.exe (ปรับปรุง 01/02/2549 13.30 น.) เก็บไว้ในไดร์ฟ C:\
    2. ดับเบิ้ลคลิก UC-ICD2005.exe จาก C:\ จะมีหน้าต่าง Winzip Self-Extractor แสดง
    3. คลิกปุ่ม "Unzip" เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลใน C:\UC\DATA\REF
    4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าต่าง Winzip Self-Extractor
 
  โปรแกรมระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราขการประเภทผู้ป่วยใน (CSMBS)
    1. Download ไฟล์ CS-ICD2005.exe (ปรับปรุง 31/01/2549 16.30 น.) เก็บไว้ในไดร์ฟ C:\
    2. ดับเบิ้ลคลิก CS-ICD2005.exe จาก C:\ จะมีหน้าต่าง Winzip Self-Extractor แสดง
    3. คลิกปุ่ม "Unzip" เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลใน C:\CSMBS48\DATA\REF
    4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าต่าง Winzip Self-Extractor
 

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)