ประกาศ : ปรับปรุงโปรแกรม NHSO ส่วนของการโอนข้อมูล
วันที่
14 ม.ค. 47

         ตามที่ สกส. ได้จ่ายโปรแกรม NHSO ไป บางสถานพยาบาลไม่สามารถโอนข้อมูลได้ สกส. ได้ทำการปรับส่วนของโอนแฟ้มข้อมูล
              ให้สถานพยาบาล Download แฟ้มข้อมูล import.zip
              หลังจาก Download แล้วให้ unzip ไฟล์  import.zip
                  - ไฟล์   import.exe   เก็บไว้ในโฟลเดอร์ c:\uc\progs
                  - ไฟล์   sx.dbf          เก็บไว้ในโฟลเดอร์ c:\uc\control


**หมายเหตุ**
         โปรแกรมนี้จะรับข้อมูลเฉพาะที่มีโครงสร้างฐานข้อมูลที่สำคัญตรงกับ ชุดข้อมูลมาตราฐาน 12 แฟ้ม ตามที่ประกาศไว้เท่านั้น มีข้อมูลส่วนที่ปรับเพิ่มเติมได้แก่

Field Name
Type
Width
Dec.
คำจำกัดความ
แฟ้มข้อมูล
NAMEPAT
Character
36
  ชื่อ สกุล ผู้ป่วย
INSYYMM.dbf หรือ PATYYMM.dbf
ADM_W
Numeric
7
3
  น้ำหนักแรกรับ (บันทึกข้อมูลเป็นกิโลกรัม เช่น 2.4 )
IPDYYMM.dbf

          สถานพยาบาลที่ยังไม่สามารถโอนแฟ้มได้ ขอให้ดำเนินการแก้ไขดังนี้
                  1. ตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูล 12 แฟ้ม และแก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด
                  2. ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้สถานพยาบาลส่ง
                      - โครงสร้างข้อมูล 12 แฟ้ม พร้อมตัวอย่างข้อมูลจริง
                      - ปัญหาที่พบขณะโอนข้อมูล
                      - ชื่อ Software และชื่อผู้เขียน ที่สถานพยาบาลใช้เก็บข้อมูล
          เพื่อให้ สกส. ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขให้สถานพยาบาล

ไฟล์และข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการโอนข้อมูล 12 แฟ้ม Download  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)