ประกาศ : Download โปรแกรมชุดเสริม (NHSO Terminal)
วันที่
17 เม.ย. 47

     ข้อกำหนด และคำแนะนำในการใช้โปรแกรม
         1. ในระบบของสถานพยาบาลควรมีโปรแกรมชุดหลักเพียง 1 เครื่องเท่านั้น
             2. โปรแกรมชุดเสริมสามารถติดตั้งได้มากกว่า 1 เครื่อง
             3. โปรแกรมชุดเสริมใช้ในการป้อนข้อมูลเท่านั้น

     ส่วนประกอบของโปรแกรม
             1. โปรแกรมชุดเสริม (NHSO Terminal) ติดตั้งในเครื่องที่ไม่มีโปรแกรมชุดหลัก
             2. โปรแกรมรวมข้อมูล (Merge data) เป็นโปรแกรมรวมข้อมูลจากชุดเสริมเข้าชุดหลัก unzip "MergeData2.zip" เก็บไฟล์ "mergedata2.exe" ไว้ในโฟลเดอร์ "c:\uc\progs" ของเครื่องหลัก

     วิธีการใช้งาน
             1. หลังจากติดตั้งโปรแกรมชุดเสริมแล้ว ให้ทำการตั้งค่า Config โดยการ ดับเบิ้ลคลิกไอคอน ucterm บน Desktop และคลิกปุ่ม "แก้ไข Config"
                - ใส่รหัสสถานพยาบาล ในช่อง รหัส รพ.
                - ใส่ชื่อสถานพยาบาล ในช่อง ชื่อ รพ.
                - ใส่ลำดับสถานี ในช่อง สถานี
             2. ป้อนข้อมูลในโปรแกรมชุดเสริมให้ครบทั้ง 3 ส่วน (รับ/จำหน่าย/สิทธิ, ค่ารักษา และการวินิจฉัย/หัตถการ) ถ้าผู้ป่วยเป็นกรณี อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน/Refer ให้ป้อนส่วนที่ 4 AE, Refer ด้วย
             3. ทำการเก็บข้อมูลผู้ป่วยส่ง โดยการคลิกปุ่ม "เก็บส่ง" ได้ข้อมูลตามต้องการ ให้คลิกปุ่ม "ย้าย" และคลิกปุ่ม "ย้ายข้อมูลจากเครื่อง Terminal เข้าสู่เครื่องหลัก" เลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ ที่ต้องการเก็บข้อมูล
             4. แฟ้มข้อมูลที่ได้จะมีรูปแบบดังนี้ รหัส รพ.สถานี.MERGE.ปีเดือนวัน-เวลา.zip
เช่น 00001.01.MERGE.40216-1530.zip
             5. คัดลอกแฟ้มข้อมูลที่ได้จากข้อ 4 เก็บไว้ในโฟลเดอร์ c:\uc\termdrop ของเครื่องหลัก
             6. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม Mergedata2.exe ในโฟลเดอร์ c:\uc\progs ของเครื่องหลัก
             7. เข้าโปรแกรมชุดหลัก (NHSO) ตรวจสอบข้อมูล และทำการจัดเตรียมเอกสารส่ง และส่งข้อมูลผู้ป่วยใน UC ตามขั้นตอนปกติ

ขั้นตอนการทำงานโปรแกรมชุดเสริม
           

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)