ประกาศ : ปรับปรุงโปรแกรม NHSO ครั้งที่ 2

วันที่
1 ก.ค. 48
          สกส.ได้พัฒนาโปรแกรม NHSO รุ่น 2.1 ขึ้น เพื่อใช้แทนโปรแกรมรุ่น 2.0 ที่มีปัญหาบางประการ และเพิ่มความสามารถ
ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น รวมทั้งเพิ่มรายการของ Additional List ตามประกาศของ สปสช. เรื่อง แจ้งแนวทางจัดการบริหารกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภายใต้งบประมาณ เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2546 (ที่ สปสช. 04/ว.711
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548)
และ ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภายใต้งบประมาณ เพื่อให้
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2546 เพิ่มเติม (ที่ สปสช. 04/ว.787 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548)
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึงขอให้สถานพยาบาลทำการปรับปรุงโปรแกรม NHSO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 หลังจากนี้จะไม่รับข้อมูลที่ส่งโดยโปรแกรมรุ่นเก่าอีก
 
  โปรแกรมชุดนี้แก้ปัญหาดังนี้
    1. การโอนข้อมูลจากชุดข้อมูลมาตรฐาน 12 แฟ้ม
    2. แฟ้มข้อมูลอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลให้ สกส.แล้วยังค้างในระบบ
    3. เมื่อรับเอกสารตอบรับแล้ว ข้อมูลที่ผ่าน "A" ไม่ถูกเคลียร์ออกจากฐานข้อมูล
    และข้อมูลที่ผิดพลาดต้องแก้ไข "C" แก้ไขข้อมูลไม่ได้
    4. เมนู 4 จัดการเอกสารตอบรับ ไม่สามารถพิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ติด "C"
    5. เมนู 5 ปรับปรุงข้อมูล แถบลบ adm/บัญชี ไม่สามารถลบค่ารักษาพยาบาลได้ (กรณีได้รับรหัส C )
     
  ปรับปรุงเพิ่มเติม
    1. การโอนข้อมูลจากชุดข้อมูลมาตรฐาน 12 แฟ้ม สามารถโอนข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ
    และประกันสังคมได้
    2. สามารถโอนข้อมูลค่ารักษาแบบละเอียด (16 หมวด) เข้าสู่โปรแกรม NHSO ได้
    3. ยกเลิกการเรียกคืนข้อมูล (Rollback) ในกรณีที่พบว่างวดส่งมี AN ซ้ำ (3E,3D) สกส. จะรับข้อมูลงวดนั้น
    ไว้ตรวจสอบ แต่จะตรวจเฉพาะ AN ที่ไม่้ซ้ำ
    4. เพิ่มรายการ Additional List (รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ รวมทั้งรายการเบิกเพิ่มอื่น ๆ)
    5. ปรับปรุงโครงสร้างของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ
    Download Release Note
 
การปรับปรุงโปรแกรม มี 2 แบบ คือ
  แบบที่ 1
    1. Download โปรแกรมปรับปรุง nhso48upg2.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
   (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
    2. ดับเบิ้ลคลิก nhso48upg2.exe
    3. คลิกปุ่ม "unzip"
    4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
   
  แบบที่ 2
    1. Download ไฟล์ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
      - nhso48upg21.z01
      - nhso48upg21.z02
      - nhso48upg21.z03
      - nhso48upg21.zip
    2. ดับเบิ้ลคลิก nhso48upg21.zip ในโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อมูลข้อที่ 1
    3. คลิกปุ่ม Extract เพื่อ unzip ไฟล์ ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
    4. ดับเบิ้ลคลิก nhso48upg2.exe
    5. คลิกปุ่ม "unzip"
    6. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)