ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส
สำหรับ สสจ. (NHSO48PPSTMV1.exe)

วันที่
11 เม.ย. 48

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายเดือนและรายไตรมาส สำหรับ สสจ.

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSO48PPSTMV1.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก NHSO48PPSTMV1.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ NHSO48PPSTMV1.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - NHSO48PPSTMV1.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สสจ.
ของรายเดือนและรายไตรมาส
  - Qstm48SV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - Qstm48PV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายไตรมาส
  - stm48SV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน
  - stm48PV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายเดือน
 
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม NHSO48PPSTMV1.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
 
** หมายเหตุ **
    - โปรแกรม NHSO48PPSTMV1 รุ่นนี้มีการแสดงข้อมูล Project Code ในคอลัมน์ "PJ" 
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของ สสจ. อีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSO48PPSTMV1 สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายรายเดือน
      และรายไตรมาสได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)