ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยใน
สำหรับ สถานพยาบาล
(NHSOA2STM.exe)

วันที่
21 เม.ย. 47

    Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จำหน่ายเดือน กุมภาพันธ์ 47

     ขั้นตอนการติดตั้ง
             1. Download ไฟล์ NHSOA2STM.zip
                     ส่วนประกอบในไฟล์ NHSOA2STM.zip
                          - nhsoa2stm.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ
                          - stma2Service.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template)   
                          - stma2Main.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template)
             2. Unzip แฟ้มข้อมูล
NHSOA2STM.zip ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
          
** หมายเหตุ ** ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2547 สกส. จะส่งให้ทางอีเมลล์
ของสถานพยาบาลอีกครั้ง

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)