Download : โปรแกรม Grouper for Thai DRG รุ่น 4.0.45

วันที่
04 มี.ค. 52
  โปรแกรม Thai DRG Grouper version 4.0.45 เป็นโปรแกรมรุ่นที่มีการปรับปรุง ดังนี้
1. แก้ไขความผิดพลาดที่พบใน Grouper รุ่นก่อน (4.0.41)
    1.1 ความผิดพลาดในการคำนวณ Adjusted RW (น้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวันนอน)
  เนื่องจาก Grouper รุ่นก่อนไม่ได้ใช้ LeaveDay (จำนวนวันที่ลากลับบ้าน) ในการคำนวณ
    1.2 ความผิดพลาดอื่น เช่นกรณีที่มีการบาดเจ็บหลายแห่ง และมีรหัสหัตถการที่ "ไม่สอดคล้อง"
  Grouper รุ่นก่อนอาจประมวล CC ผิดพลาด ทำให้ได้ DRG ที่ไม่ถูกต้อง
2. เพิ่มความเคร่งครัดในการตรวจข้อมูล
    เช่นข้อมูลอายุ (Age, AgeDay) ต้องเป็นตัวเลขล้วน นอกจากนี้เลขอายุ ต้องเป็นตัวเลขติดกัน ตัวอย่างคือ
      - อายุ 35 ปี ข้อมูล Age ต้องเป็น 35 จะเป็น 3 5 ไม่ได้
      - อายุ 15 วัน ข้อมูล AgeDay ต้องเป็น 15 จะเป็น 1 5 ไม่ได้
  3. ฟิลด์ AdjRW เปลี่ยนขนาด จาก 7 เป็น 8 หลัก เพื่อรองรับค่า AdjRW ที่เกิน 99.9999
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
  1. Download ไฟล์ TDRG40Grouper.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
  2. ดับเบิ้ลคลิก TDRG40Grouper.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 1.
  3. คลิกปุ่ม unzip โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ TDRG40Grouper ให้บน C:\
  4. คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม unzip
หมายเหตุ
  1. รายละเอียดการปรับปรุงดูได้จากแฟ้มข้อมูล "TGrp4045Readme.TXT" จาก C:\TDRG40Grouper
  2. วิธีการใช้ Grouper for Thai DRG ดูได้จากแฟ้มข้อมูล "TGRP4045USE.TXT" จาก C:\TDRG40Grouper
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)