ประกาศ : การเปลี่ยน Thai DRG Grouper (TGRP33) เป็นรุ่น 3.3.2
(สำหรับ Thai DRG version 3.0)
วันที่
11 ม.ค. 50
เนื่องจากมีการประกาศใช้รหัส ICD-10 เพิ่มเติมสำหรับปี คศ. 2007 มีการยกเลิกรหัส ICD-9-CM (4 รหัส)
และเพื่อรองรับข้อมูลที่มีสันลากลับบ้าน (Leave Day) จึงมีการแก้ไขและจัดทำเป้น DRG Grouper รุ่นใหม่คือ 3.3.2
(รุ่นเดิมคือ 3.3.1) จึงขอให้ยกเลิกการใช้ TGRP33 รุ่นเดิม และใช้รุ่นใหม่แทน
ขณะเดียวกันได้มีการปรับปรุง TDS33 ซึ่งเป็น DRG Grouper สำหรับรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์และแสดงผลทาง
หน้าจอโดยตรง ให้รองรับการเพิ่มเติม ICD-10 และยกเลิกรหัส ICD-9-CM ดังกล่าวด้วย
TGRP33 และ TDS33 ได้รับการจัดทำสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง หรือมี runtime library ของ
Visual FoxPro 2 versions คือ 8.0 และ 9.0 ดังนั้นโปรแกรม DRG Grouper จะมีทั้งหมด 4 โปรแกรม เพื่อให้เลือกใช้
ตามความเหมาะสม ได้แก่ TGRP33F8.EXE, TGRP33F9.EXE, TDS33F8.EXE และ TDS33F9.EXE

สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ่านในคำอธิบายของแต่ละโปรแกรม (TDS332doc.txt, TGRP332doc.txt)

 

Download :

 

  - Thai DRG Grouper (TGRP33)

 

  - Thai DRG Grouper (TDS33)
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)