ประกาศ : Download โปรแกรม Utility ที่ใช้ในการแปลงข้อมูล 13 หลัก(ตัวอักษร) เป็นตัวเลข
วันที่
14 ม.ค. 47
         ตามที่ สกส. ได้รับแจ้งจากบางสถานพยาบาลที่ใช้โปรแกรม Stat 2.3x ว่าไม่สามารถโอนข้อมูลเลข ประจำตัวประชาชน 13 หลัก เข้าสู่ระบบโปรแกรม NHSO
              สกส. ตรวจสอบแล้วพบว่า ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถูกเก็บอยู่ใน รูปแบบตัวอักษร (Encode) จึงไม่สามารถ โอนข้อมูลส่วนนี้ได้ (ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น จึงสามารถโอนข้อมูลได้)
              สกส. ได้สร้างเครื่องมือที่ช่วยในการแปลงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(ตัวอักษร) ไปเป็นตัวเลข โดยให้สถานพยาบาล Download โปรแกรม Utility dcode.zip
              หลังจาก Download แล้วให้ unzip ไฟล์ dcode.zip
                  - ไฟล์   dcode.exe   เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เก็บ ฐานข้อมูล 12 แฟ้ม

     วิธีการใช้งาน
             1. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม dcode.exe จะได้หน้าต่างดังรูป

              2. คลิกปุ่ม " เปิด " แล้วเลือกไฟล์ที่เก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (PATYYMM.dbf) แล้วคลิกปุ่ม OK
              บางเครื่องจะถาม Code Page ให้คลิกปุ่ม Cancel จะได้หน้าจอดังรูป

             3. ถ้าต้องการสำรองข้อมูล ให้คลิกปุ่ม " Backup " จะมีหน้าต่างให้ใส่ชื่อ backup แล้วคลิกปุ่ม OK
             4. คลิกปุ่ม " Decode " เพื่อทำการแปลงข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เมื่อโปรแกรมทำงาน เสร็จเรียบแล้ว จะมีข้อความแจ้งให้ทราบให้คลิกปุ่ม OK
             5. คลิกปุ่ม " ออก " เพื่อออกจากโปรแกรม Dcode

            จากนั้น สถานพยาบาล สามารถใช้โปรแกรม NHSO เพื่อทำการโอนแฟ้มข้อมูล

            **หมายเหตุ**    ให้สถานพยาบาล Download โปรแกรมปรับปรุงส่วนของการโอนข้อมูล ก่อนโอนข้อมูลเข้าโปรแกรม NHSO
           

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)