ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 1 และ 2
สำหรับ สถานพยาบาล (NHSOA3STM.exe)

วันที่
15 ก.ย. 47

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของไตรมาสที่ 1 (ตค. - ธค. 46)
และไตรมาสที่ 2 (มค. - มีค. 47)

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSOA3STM.zip
        ส่วนประกอบในไฟล์ NHSOA3STM.zip
  - nhsoa3stm.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของไตรมาสที่ 1 และ 2
  - qstmService.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
ไตรมาสที่ 1 และ 2
  - qstmMain.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
ไตรมาสที่ 1 และ 2
  - stma2Service.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
  - stma2Main.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
 
2. Unzip แฟ้มข้อมูล NHSOA3STM.zip ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
 
** หมายเหตุ **
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ ของไตรมาสที่ 1 และ 2 สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของสถานพยาบาลอีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSOA3STM สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายรายเดือนได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)