ประกาศ : การปรับเปลี่ยนโปรแกรม NHSO รุ่น 2.3 เป็นรุ่น 2.31

วันที่
29 ก.ค. 51
  โปรแกรม NHSO รุ่น 2.31 เป็นรุ่นที่แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดในรุ่น 2.3 เช่น ถ้ามีการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรหัสโรค/
รหัสหัตถการ แล้วมีการเก็บข้อมูลส่งเลย โปรแกรมจะไม่มีการบันทึกลงในฐานข้อมูล
  นอกจากนี้ สกส. ได้ปรับปรุงส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนี้
  1. เพิ่มการกรองข้อมูล (หน้ารับ/จำหน่าย/สิทธิ์) เด็กแรกเกิดที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน กรณีส่ง สกส. แล้วติด "P"
คือรอเลขประจำตัวประชาชน
  2. ปรับการบันทึกค่ารักษาพยาบาลแบบสรุป เดิมบันทึกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด และค่าห้อง/ค่าอาหาร แล้วค่าบริการอื่น ๆ
โปรแกรมคำนวณให้เปลี่ยนเป็นบันทึกค่าห้อง/ค่าอาหาร และค่าบริการอื่น ๆ แล้วโปรแกรมรวมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้
  3. ปรับปรุงการโอนข้อมูล 12 แฟ้ม
    - ปัญหาไม่มีข้อมูลการ Refer
    - ปัญหาไม่ค่าห้อง/ค่าอาหาร
  4. ปรับปรุงเมนูการจัดการระบบ โดยนำการกำหนดวิธีทำงานของโปรแกรม รวมในหน้า Config
 
การปรับปรุงโปรแกรม มี 2 แบบ คือ
  แบบที่ 1 สถานพยาบาลมีโปรแกรม NHSO ในเครื่องอยู่แล้ว
    1. Download โปรแกรมปรับปรุง "NHSOUpd231.exe" เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
   (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง) จาก Link 1
    2. ดับเบิ้ลคลิก NHSOUpd231.exe
    3. คลิกปุ่ม "unzip"
    4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
   
  แบบที่ 2 สถานพยาบาลต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ในเครื่องไม่มีโปรแกรม NHSO)
    1. Download โปรแกรมชุดเต็ม "NHSOFull231.exe" เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง) จาก Link 1
    2. ดับเบิ้ลคลิก NHSOFull231.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อมูลข้อที่ 1
    3. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)