ประกาศ : Download โปรแกรมปรับปรุง NHSO Rev. 419
วันที่
21 เม.ย. 47

     การแก้ไขปัญหาดังนี้
             1. ดัชนี (Index) ของฐานข้อมูลเสีย เช่น
                     - เข้าโปรแกรมไม่ได้
                     - เข้าเมนู 1 บันทึกข้อมูลไม่ได้
                     - เข้าเมนู 2 โอนข้อมูลไม่ได้
                     - เข้าเมนู 3 รับส่งธุรกรรมไม่ได้
                     - เข้าเมนู 4 เอกสารตอบรับไม่ได้
             2. ยอดเงินที่แสดงในส่วน ค่าใช้จ่ายแบบสรุป ไม่ถูกต้อง
             3. รายการค่าใช้จ่ายในส่วนของการพิมพ์ในเมนู 3 รับส่งธุรกรรม ไม่ถูกต้อง
             4. ข้อมูลบางส่วนสูญหายเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดกะทันหัน เช่น ไฟดับ
ฯลฯ
             5. ป้อนข้อมูลส่วนของ อุบัติเหติ/ฉุกเฉิน/Refer ไม่ได้
             6. การตั้งค่า Config การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
             7. ปรับปรุงส่วนของการโอนข้อมูลจาก 12 แฟ้ม

     เพิ่มเติม
            1. มีปุ่มการตั้งค่า Proxy ในหน้าจอของ การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

     ปิดการใช้งานชั่วคราว
             1. เมนู ย้ายเครื่อง/สำรองข้อมูล (ถ้าต้องการสำรองข้อมูลหรือย้ายเครื่องให้คัดลอกโฟลเดอร์
Control และ Data ในโฟลเดอร์ C:\uc เก็บไว้ หรือย้ายไปยังเครื่องใหม่ )

     ขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรม
             1. Download โปรแกรมปรับปรุง NHSO Rev.419
             2. ดับเบิ้ลคลิก update.exe

             3. กดปุ่ม unzip
             4. unzip เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม close
             5. เข้าไปที่ c:\update\
             6. ดับเบิ้ลคลิกที่ conver.exe
             7. กดปุ่ม update เพื่ออัพเกรดโปรแกรม NHSO เวอร์ชั่นล่าสุด          

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)