ประกาศ : ขอให้โรงพยาบาลปรับเปลี่ยนโปรแกรมผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
NHSO รุ่น 1.0 และ 2.0B เป็นรุ่น 2.0

วันที่
30 ธ.ค. 47
  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับปีงบประมาณ 2548 จึงมีการปรับปรุงโปรแกรม NHSO และ
ปรับฐานข้อมูลบางส่วน ทำให้การส่งข้อมูลผู้ป่วยในไปยัง สกส. จะทำได้โดยใช้โปรแกรม NHSO รุ่น 2.0 เท่านั้น
เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถจัดทำและส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้โปรแกรม NHSO รุ่น 2.0 ขอให้ดำเนินการดังนี้
   
  กรณีที่ใช้โปรแกรม NHSO ไม่ว่าจะเป็นรุ่น 1.0 หรือ 2.0B อยู่ในปัจจุบัน และต้องการเก็บข้อมูลเดิมไว้
(เช่น ข้อมูลที่ลงใหม่ แต่ยังไม่ได้ส่ง, ข้อมูลที่ติด C, ข้อมูลเดิมใน ฐานข้อมูล Patient.DBF)
   
    - Download ไฟล์โปรแกรม NHSO48Upg.exe จากที่นี่
    - ปรับปรุงโปรแกรม โดยการ Run โปรแกรม NHSO48Upg.exe
(โปรแกรมจะ Upgrade หน้าจอและฐานข้อมูลให้เอง)
    - เปิดโปรแกรม NHSO แล้วเข้าเมนูที่ 1. (บันทึกข้อมูลเบิกผู้ป่วยใน) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเดิมที่ค้างอยู่
      แก้ไขและเพิ่มเติม ข้อมูลบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากโปรแกรมรุ่นเก่า เช่น ข้อมูลสิทธิ์ของผู้ป่วย,
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอวัยวะเทียมและการเบิกเพิ่ม, การเบิกค่าใช้จ่ายสูง, โครงการพิเศษ  
   
  กรณีที่ต้องการลงโปรแกรมในเครื่องใหม่ และไม่ต้องการใช้ข้อมูลเดิม
    - Download ไฟล์โปรแกรม NHSO48Upg.exe จากที่นี่
    - Install โปรแกรม NHSO 2.0B จากแผ่นซีดีที่ได้รับจากการอบรม
    - ปรับปรุงโปรแกรม โดยการ Run โปรแกรม NHSO48Upg.exe
     
  หมายเหตุ : 
      1.โรงพยาบาลที่ยังคงใช้โปรแกรม NHSO 1.0 และ NHSO 2.0B จะไม่สามารถส่งข้อมูลในระบบใหม่ได้
  เนื่องจากมีฐานข้อมูลบางส่วนที่แตกต่างกัน ถ้าส่งมาจะได้รหัสความผิดพลาดเป็น "1Y" เพื่อให้ท่านเรียกคืน
  (Roll back) ข้อมูล โดยทำหลังจากปรับเปลี่ยน (upgrade) โปรแกรมแล้ว 
      2. โรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม NHSOTerm โปรดติดตามโปรแกรม Upgrade บนหน้าเวปของ
  สกส.ในเร็วๆนี้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)