ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 3
สำหรับ สถานพยาบาล (NHSOA4STM.exe)

วันที่
27 ต.ค. 47

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 47)

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSOA4STM.zip
        ส่วนประกอบในไฟล์ NHSOA4STM.zip
  - nhsoa4stm.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของไตรมาสที่ 3
  - qstmService1.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
ไตรมาสที่ 3
  - qstmMain1.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
ไตรมาสที่ 3
 
2. Unzip แฟ้มข้อมูล NHSOA4STM.zip ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
 
** หมายเหตุ **
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ ของไตรมาสที่ 3 สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของสถานพยาบาลอีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSOA4STM สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายรายเดือนได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)