ประกาศ : ปรับปรุงโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2549
สำหรับ สสจ. (USUp49v101)
วันที่
23 มี.ค. 49
ตามที่ สกส. แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ดาวน์โหลดโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ
2549 (USUp49) พบว่ามีข้อผิดพลาดในการเปิดบัญชีสรุปผู้ป่วยใน

สกส. จึงขอให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำการปรับปรุงโปรแกรมตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download โปรแกรม USUp49v101.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก USUp49v101.EXE จาก C:\ จะมีหน้าต่าง WinZip Self-Extractor แสดง
3. คลิกปุ่ม “Unzip” เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
     แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ USUp49v101.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM ซึ่งประกอบด้วย
     - USUp49.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สสจ. ของรายเดือนและรายไตรมาส
     - QSTM49S.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ รายไตรมาส

     - QSTM49P.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา รายไตรมาส
     - STM49S.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ รายเดือน
     - STM49P.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา รายเดือน

4. คลิกปุ่ม “OK” และปุ่ม “Close” เพื่อปิดหน้าต่าง WinZip Self-Extractor
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม USUp49.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
หมายเหตุ
-  กรณีไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ขอให้ท่านติดตั้ง Runtime VFP9 จากแผ่น CD ที่ได้รับในการประชุม
     ชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ปี 2549 จากโฟลเดอร์ Runtime_Fox9 หรือ Download ที่นี่
 - โปรแกรม USUp49.exe สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของปีงบประมาณ 49 เท่านั้น
 - เอกสารรายละเอียดบัญชีสรุปการรักษาฯ (Statement)
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)