ประกาศ : ปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2551 (ครั้งที่ 2)
วันที่
09 เม.ย. 51
        ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ขอแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2551 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550 และ เรื่องขอเพิ่มรายการ
เบิกเพิ่ม (Additional Payment) กรณี CMV retinitis ในโปรแกรม NHSO ที่ สปสช.06/1234 วันที่ 30 มกราคม 2551
โดยมีการปรับปรุงรายการ ดังนี้

 

รายการแก้ไขประเภทอุปกรณ์

 

รหัส
เดิม
แก้เป็น
8212
ขาเทียมชั่วคราวใต้เข่าเบ้าทำด้วยเฝือก ขาเทียมชั่วคราวระดับเข่าเบ้าทำด้วยเฝือก
8216
ขาเทียมชั่วคราวสะโพกเบ้าทำด้วยเฝือก ขาเทียมชั่วคราวระดับสะโพกเบ้าทำด้วยเฝือก
8217
ขาเทียมชั่วคราวสะโพกเบ้าทำด้วยพลาสติก ขาเทียมชั่วคราวระดับสะโพกเบ้าทำด้วยพลาสติก
8521
โลหะดามขาภายนอก-เด็กเล็กดามข้อเท้า
(Knee-orthosis)
โลหะดามขาภายนอก-เด็กเล็กดามข้อเข่า
(Knee-orthosis)
8522
โลหะดามขาภายนอก-ขาเด็กขนาดลางดามข้อเท้า
(Knee-orthosis)
โลหะดามขาภายนอก-ขาเด็กขนาดกลางดามข้อเข่า
(Knee-orthosis)
8523
โลหะดามขาภายนอก-ขาเด็กขนาดใหญ่ดามข้อเท้า
(Knee-orthosis)
โลหะดามขาภายนอก-ขาเด็กขนาดใหญ่ดามข้อเข่า
(Knee-orthosis)

 

รายการเบิกเพิ่มในผู้ป่วย HIV ที่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาส กรณี CMV retinitis

 

รหัส
รายการ
ราคา (บาท/ครั้ง)
IP004
ฉีดยา Ganciclovir เข้าที่วิเทรียส กรณี CMV retinitis ทุก 1 สัปดาห์
250
IP005
ฉีดยา Ganciclovir เข้าที่วิเทรียส กรณี CMV retinitis ทุก 2 สัปดาห์
500
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม NHSO ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล updeq2-51Upd.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq2-51Upd.exe จาก C:\ จะมีข้อความ "คุณต้องการเริ่มปรับปรุงข้อมูล ใช่หรือไม่"
3. คลิกปุ่ม "Yes" จะมีหน้าต่าง "สรุปการอัพเดทข้อมูล"
3. คลิกปุ่ม "ออกจากโปรแกรม"
4. เข้าโปรแกรม NHSO
- เลือกเมนข้อูที่ 6 จัดการระบบ
- เลือกเมนูย่อยข้อที่ 4 กำหนดวิธีทำงานของโปรแกรม
- เลือกตัวเลือก "รุ่น 104 ใช้งานปกติ" จากหัวข้อกำหนดแฟ้มอัตราเบิกอ้างอิง
- คลิกปุ่ม "บันทึกแล้วออก"
หมายเหตุ
สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีการใช้รหัสรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามที่กล่าวข้างต้น ไม่มีความจำเป็นต้องทำการ
ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)