วันที่
8 ธ.ค. 48
  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2549 สปสช. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชดเชย ดังนั้น Statement
สำหรับปีงบประมาณ 2549 นี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาไปจากเดิม ทำให้ต้องใช้โปรแกรมอ่าน
Statement ตัวใหม่
 
  ขั้นตอนการติดตั้ง
 
1. Download ไฟล์ USUp49Setup.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก USUp49Setup.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ USUp49Setup.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - USUp49.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สสจ.
ของรายเดือนและรายไตรมาส ปีงบประมาณ 49
  - QSTM49S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส ปีงบประมาณ 49
  - QSTM49P.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายไตรมาส ปีงบประมาณ 49
  - STM49S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน ปีงบประมาณ 49
  - STM49P.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายเดือน ปีงบประมาณ 49
 
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม USUp49.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
 
  ** หมายเหตุ **
    -  กรณีไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ขอให้ท่านติดตั้ง Runtime VFP9 จากแผ่น CD ที่ได้รับในการประชุม
       ชี้แจงแนวทางปฏิบัติฯ ปี 2549 วันที่ 29-30 พ.ย. และ1 หรือ 13-15 หรือ 6-8 หรือ 20-22 ธ.ค. 2548
       จากโฟลเดอร์ Runtime_Fox9 หรือ Download ที่นี่
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของ สสจ. อีกครั้ง
    - โปรแกรม USUp49.exe สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของปีงบประมาณ 49 เท่านั้น
    -  เอกสารรายละเอียดบัญชีสรุปการรักษาฯ (Statement)

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

Download : โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2549
สำหรับ สสจ. (USUp49.exe)