ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส
สำหรับ สถานพยาบาล (NHSO48STM.exe)

วันที่
9 ธ.ค. 47

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายเดือนและรายไตรมาส

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSO48STM.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก NHSO48STM.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ NHSO48STM.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - NHSO48STM.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของรายเดือนและไตรมาส
  - Qstm48S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - Qstm48M.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - stm48S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน
  - stm48M.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายเดือน
 
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม NHSO48STM.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
 
** หมายเหตุ **
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของสถานพยาบาลอีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSO48STM สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายรายเดือนและรายไตรมาสได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)