Download : โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2550
สำหรับ สถานพยาบาล (USUh50-Update.exe)
ปรับปรุงใหม่

วันที่
22 มี.ค. 50
  เนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแสดงข้อมูลบัญชีสรุปผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของรายไตรมาส สกส. จึงขอปรับปรุงโปรแกรม และแฟ้มข้อมูลต้นแบบสำหรับแสดงข้อมูล ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
 
  ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ USUh50Setup-Update.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก USUh50Setup-Update.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ USUh50Setup-update.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - USUh50.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของรายเดือนและไตรมาส
ปีงบประมาณ 50
  - QSTM50S.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส ปีงบประมาณ 50
  - QSTM50M.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายไตรมาส ปีงบประมาณ 50
  - STM50S.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน ปีงบประมาณ 50
  - STM50M.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายเดือน ปีงบประมาณ 50
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม USUh50.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
 
  ** หมายเหตุ **
    -  กรณีไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ขอให้ท่านติดตั้ง Runtime VFP9 Download ที่นี่
    -  โปรแกรม USUh50.exe สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยใน ของปีงบประมาณ 50 เท่านั้น
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)