ประกาศ : Download ไฟล์ปรับปรุงค่า Config ของการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย (Web Service)
วันที่
15 ม.ค. 48

         เนื่องจาก สกส. ได้มีการแปลงเปลี่ยน DNS ของบริการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย (Web Service ) ทำให้สถานพยาบาลมีปัญหา การเชื่อมต่อสัญญาณในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
              ให้สถานพยาบาล Download ไฟล์ ปรับปรุงค่า Config ของการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
(Web Service)
โดย save ไฟล์ ws.zip แล้ว unzip ไว้ในโฟลเดอร์ c:\uc\control\ws\ แทนที่แฟ้มข้อมูลเดิม หรือ
              แก้ไข ws.h เป็น

"http://ws.casemix.go .th/wsuc/wsuc.WSDL"
"http://ws.casemix.go.th/wsuc/wsucget.WSDL"
"ws.casemix.go.th"  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)