Download : โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2551
สำหรับสำนักงานสาขาเขต (USUr51Setup.exe)

วันที่
13 ธ.ค. 50
  โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ปวยในหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 (USUr51Setup.exe)
สำหรับสำนักงานสาขาเขต
  ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ USUr51Setup.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก USUr51Setup.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ USUr51Setup.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - USUr51.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของรายเดือนและไตรมาส
ปีงบประมาณ 50
  - QSTM51P.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายไตรมาส
  - QSTM51R.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของกองทุนสาขา
รายไตรมาส
  - QSTM51S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - STM51P.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายเดือน
  - STM51R.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของกองทุนสาขา
รายเดือน
  - STM51S.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม USUr51.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
  ** หมายเหตุ **
    -  กรณีไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ขอให้ท่านติดตั้ง Runtime VFP9 Download ที่นี่
    -  โปรแกรม USUr51.exe สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยใน ของปีงบประมาณ 51 เท่านั้น
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)