Download : โปรแกรมการโอนข้อมูลชุดมาตรฐาน 12 แฟ้ม (ImportV1555)
วันที่
6 ก.พ. 49
ตามที่ สกส.มีประกาศรับข้อมูลรหัสโรคและหัตถการโดยใช้รหัส ICD-10 และ ICD-9-CM 2005 รวมทั้งการเพิ่มเติม
รหัสหัตถการสำหรับกรณีที่มีการทำหัตถการเดียวกันมากกว่า 1 แห่ง และ/หรือ มากกว่า 1 ครั้งในการเป็นผู้ป่วยในคราวเดียวกัน
จะมีผลทำให้รหัสหัตถการจะมีความยาวเพิ่มขึ้น
ดังนั้นสำหรับสถานพยาบาลที่ใช้การโอนข้อมูลจากชุดมาตรฐาน 12 แฟ้ม ที่มีการเติม Extention Code แล้ว
เข้าโปรแกรม NHSO จะได้ข้อมูลส่วนที่โอนมามีรหัส Extention Code ที่เติมไว้มาไม่ครบ เพื่อแก้ปัญหานี้ขอให้สถานพยาบาล
Download โปรแกรมการโอนชุดมาตรฐาน 12 แฟ้ม (Import) ตัวใหม่ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download โปรแกรม ImportV1555.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก ImportV1555.exe จาก C:\ จะมีหน้าต่าง WinZip Self-Extractor แสดง
3. คลิกปุ่ม “Unzip” เพื่อปรับปรุงโปรแกรมที่ C:\UC\Progs
4. คลิกปุ่ม “OK” และปุ่ม “Close” เพื่อปิดหน้าต่าง WinZip Self-Extractor

คำแนะนำ

1.ปรับปรุงความกว้างฐานข้อมูล IOPyymm.DBF ของชุดมาตรฐาน 12 แฟ้ม ฟิลด์ Oper เป็นความกว้างขนาด 8
2. การบันทึก Extention Code ให้เติมรหัสหัตถการก่อน ตามด้วยเครื่องหมาย “ + ” แล้วเติม Extention Code     (วิธีการใช้รหัส ICD2005 และการปรับปรุง Grouper หน้า 11/15 ข้อ 8)
หมายเหตุ

ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่ปรับชุดมาตรฐาน 12 แฟ้ม สามารถเพิ่ม Extention Code ได้หลังจากโอนข้อมูล

เข้าโปรแกรม NHSO แล้วโดย ไปที่หน้าบันทึกรหัสวินิจฉัยและรหัสหัตถการ ใส่รหัสหัตถการก่อน ตามด้วย เครื่องหมาย
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)