ประกาศ : การเปลี่ยน Thai DRG Grouper (TGRP33) เป็นรุ่น 3.3.1
(สำหรับ Thai DRG version 3.0)
วันที่
11 เม.ย. 49
หลังจากที่ได้มีการใช้ TGRP33 เมื่อ 1 ก.พ. 2549 แล้ว ได้พบว่ามีความผิดพลาดในการจัดกลุ่มสำหรับผู้ป่วย
ที่มีรหัสหัตถการเป็น 3770, 3771, 3772, 3773, 3781, 3782, 3783 บางราย จึงได้มีการแก้ไขและจัดทำเป็น DRG Grouper
รุ่นใหม่คือ 3.3.1 (รุ่นเดิมคือ 3.3.0) จึงขอให้ยกเลิกการใช้ TGRP33 รุ่นเดิม และใช้รุ่นใหม่แทน
ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำ TDS33 ซึ่งเป็น DRG Grouper สำหรับป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์และแสดงผลทางหน้าจอ
โดยตรงเช่นเดียวกับโปรแกรม TDS3 นอกจากนี้ TDS33 ยังได้รับการแก้ไขความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล SDx และ Proc ด้วย
TGRP33 และ TDS33 ได้รับการจัดทำสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง หรือมี runtime library ของ
Visual FoxPro 2 versions คือ 8.0 และ 9.0 ดังนั้นโปรแกรม DRG Grouper จะมีทั้งหมด 4 โปรแกรม เพื่อให้เลือกใช้
ตามความเหมาะสม ได้แก่ TGRP33F8.EXE, TGRP33F9.EXE, TDS33F8.EXE และ TDS33F9.EXE

สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ่านในคำอธิบายของแต่ละโปรแกรม (TDS33doc.txt, TGRP33doc.txt)

 

Download :

 

  - Thai DRG Grouper (TGRP33)

 

  - Thai DRG Grouper (TDS33)
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)