ประกาศ : การปรับเปลี่ยนโปรแกรม NHSO รุ่น 2.1 เป็นรุ่น 2.2

วันที่
3 ม.ค. 50
          สกส.ได้พัฒนาโปรแกรม NHSO รุ่น 2.2 ขึ้น เพื่อใช้แทนโปรแกรมรุ่น 2.1 ซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2550 จึงขอให้สถานพยาบาลทำการปรับปรุงโปรแกรม ตามรายละเอียดข้างล่าง
 
  สิ่งที่ปรับปรุงใหม่ในโปรแกรม NHSO 2.2
    1. วันลากลับบ้าน
    2. เพิ่มหมวดค่ารักษาพยาบาล
    3. การเบิกค่าพาหนะส่งต่อ
    4. การเบิกค่าห้องแยกหวัดนก
    5. Refer code
    6. เพิ่มความสามารถในการกรองข้อมูล
    7. เพิ่ม / ยกเลิกรหัส ICD-10 / ICD-9-CM
 
การปรับปรุงโปรแกรม มี 2 แบบ คือ
  แบบที่ 1 สถานพยาบาลมีโปรแกรม NHSO รุ่น 2.1 อยู่แล้ว
    1. Download โปรแกรมปรับปรุง NHSOUpd22_New.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
   (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
    2. ดับเบิ้ลคลิก NHSOUpd22_New.exe
    3. คลิกปุ่ม "unzip"
    4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
   
  แบบที่ 2 สถานพยาบาลต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ไม่มีโปรแกรม NHSO รุ่น 2.1)
    1. Download โปรแกรมชุดเต็ม NHSOFull22_New.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ
(สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
    2. ดับเบิ้ลคลิก NHSOFull22_New.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อมูลข้อที่ 1
    3. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
       

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)