ประกาศ : ปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2552
วันที่
14 ต.ค. 52
        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการปรับปรุงรายการ ดังนี้

 

รายการที่มีการปรับอัตรา

 

รหัส
รายการ
แก้เป็น
9202
9.2.0.2 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๑ ชิ้น บน หรือล่าง เดิม 2,000 เป็น 2,400
9203
9.2.0.3 ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ๒ ชิ้น บน หรือล่าง เดิม 4,100 เป็น 4,400

 

เพิ่มรายการ

 

รหัส
รายการ
ราคา (บาท/ครั้ง)
4016
4.0.16 หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลายชนิดมีวงแหวน PTFE ring vascular graft (ตามความยาวที่ใช้)
600
4019
4.0.19 ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำจากเนื้อเยื่อ (Homograft)
25,000
5501
5.5.1 เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติแบบวงกลม
13,500
5502
5.5.2 เครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติ
7,400
5503
5.5.3 เครื่องมือเย็บลำไส้อัตโนมัติแบบปรับหัวได้
12,100
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม NHSO ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล updeq52.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq52.exe จาก C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip" โปรแกรมจะแจ้งว่ามีการปรับปรุง 6 Files
4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
5. เข้าโปรแกรม NHSO
- เลือกเมนข้อูที่ 6 จัดการระบบ
- เลือกเมนูย่อยข้อที่ 4 กำหนดวิธีทำงานของโปรแกรม
- เลือกตัวเลือก "รุ่น 107 ใช้งานปกติ" จากหัวข้อกำหนดแฟ้มอัตราเบิกอ้างอิง
- คลิกปุ่ม "บันทึกแล้วออก"
หมายเหตุ
สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีการใช้รหัสรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามที่กล่าวข้างต้น ไม่มีความจำเป็นต้องทำการ
ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)