ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส
สำหรับ สสจ. (NHSO48PPSTM.exe)

วันที่
13 ธ.ค. 47

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายเดือนและรายไตรมาส สำหรับ สสจ.

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSO48PPSTM.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก NHSO48PPSTM.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ NHSO48PPSTM.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - NHSO48PPSTM.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สสจ.
ของรายเดือนและรายไตรมาส
  - Qstm48S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - Qstm48P.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายไตรมาส
  - stm48S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน
  - stm48P.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายเดือน
 
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม NHSO48PPSTM.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
 
** หมายเหตุ **
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของ สสจ. อีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSO48PPSTM.zip สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ
      ที่จำหน่ายรายเดือนและรายไตรมาสได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)