ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ รายเดือนและรายไตรมาส
สำหรับ สถานพยาบาล (NHSO48STMV1.exe)

วันที่
11 เม.ย. 48

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายเดือนและรายไตรมาส

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSO48STMV1.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก NHSO48STMV1.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ NHSO48STMV1.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - NHSO48STMV1.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของรายเดือนและไตรมาส
  - Qstm48SV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - Qstm48MV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - stm48SV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน
  - stm48MV1.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายเดือน
 
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม NHSO48STMV1.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
 
** หมายเหตุ **
    - โปรแกรม NHSO48STMV1 รุ่นนี้มีการแสดงข้อมูล Project Code ในคอลัมน์ "PJ" 
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของสถานพยาบาลอีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSO48STMV1 สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายรายเดือนและรายไตรมาสได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)