ประกาศ : ปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2553
วันที่
15 ก.ย. 53
        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามประกาศเรื่องประเภทและอัตรา
ราคากลางค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด)

สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

 

รหัส
รายการ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
4303
4.3.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน Coronary balloon dilatation catheter หรือ PTCA balloon เปลี่ยนอัตราจาก 20,000 บาท เป็น 10,000 บาท (ฉ. 3)
4304
4.3.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด Coronary stent เปลี่ยนอัตราจาก 35,000 บาทเป็น 6,800 บาท (ฉ. 1)
4305
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent เปลี่ยนอัตราจาก 85,000 บาทเป็น 30,000 บาท (ฉ. 1)
4305
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent ขนาด 2.25 mm (ขนาดใหญ่กว่า 2.25 มม. ใช้อัตรา 30,000 บาท) เปลี่ยนรายละเอียดโดยเพิ่มว่าเป็นขนาด 2.25 mm และ เปลี่ยนอัตราจาก 30,000 บาทเป็น 54,000 บาท (ฉ. 3)

 

เนื่องจากปีงบประมาณ 2554 สปสช. จะกำหนดให้รหัส 4305 มี 2 รายการย่อย แต่ใช้ 1 อัตรา สกส. จึงแยกให้เป็น 2 รหัสเพื่อง่ายในการบันทึกข้อมูลดังนี้ (เริ่มใช้ 1/10/53)

 

รหัส
รายการ
ราคา (บาท/ครั้ง)
4305a
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent ขนาดใหญ่กว่า 2.25 มม.
30,000
4305b
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent ขนาด 2.25 มม.
30,000
รายการรหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตามปรากฏในโปรแกรม NHSO
(เพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลขอให้ท่านใช้วิธีการเลือกรายการในช่องรายการ แทนการใส่รหัสในช่องรหัส)
รหัส
รายการ
ราคา (บาท/ครั้ง)
4303
4.3.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนCoronary balloon dilatation catheter หรือPTCA balloon (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายก่อน 1 ก.ค. 2553)
20,000
4303
4.3.3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนCoronary balloon dilatation catheter หรือPTCA balloon (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายตั้งแต่ 1 ก.ค. 2553)
10,000
4304
4.3.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด Coronary stent (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายก่อน 1 ธ.ค. 2552)
35,000
4304
4.3.4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด Coronary stent (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2552)
6,800
4305
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายก่อน 1 ธ.ค. 2552)
85,000
4305
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายตั้งแต่ 1 ธ.ค. 52)
30,000
4305
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent ขนาด 2.25 mm (ขนาดใหญ่กว่า 2.25 มม. ใช้อัตราไม่เกิน 30,000 บาท)
54,000
4305a
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent ขนาดใหญ่กว่า 2.25 มม. (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 2553)
30,000
4305b
4.3.5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ Drug - eluting stent ขนาด 2.25 มม. (ใช้กับผป. ที่จำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 2553)
30,000
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม NHSO ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล updeq53-1.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq53-1.exe จาก C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip" โปรแกรมจะแจ้งว่ามีการปรับปรุง 6 Files
4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
5. เข้าโปรแกรม NHSO
- เลือกเมนข้อูที่ 6 จัดการระบบ
- เลือกเมนูย่อยข้อที่ 4 กำหนดวิธีทำงานของโปรแกรม
- เลือกตัวเลือก "รุ่น 108 ใช้งานปกติ" จากหัวข้อกำหนดแฟ้มอัตราเบิกอ้างอิง
- คลิกปุ่ม "บันทึกแล้วออก"
หมายเหตุ
สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีการใช้รหัสรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามที่กล่าวข้างต้น ไม่มีความจำเป็นต้องทำการ
ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)