ประกาศ : การปรับปรุงรายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ ของ สปสช. ปีงบประมาณ 2549

วันที่
27 ต.ค. 48
  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2549 สปสช. ได้ปรับปรุงรายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ ซึ่งจะใช้กับผู้ป่วยที่จำหน่ายหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2548 ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะมีผู้ป่วยที่ใช้รายการหรืออัตราในบัญชีเก่าและใหม่ผสมกันอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
ได้ทั้งสองกรณี สกส. ได้จัดเตรียมรายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ สำหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งมีทั้งรายการเก่าที่จะยกเลิก,
รายการเก่าที่ใช้ต่อไปได้และรายการใหม่ เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งจนไม่มีข้อมูลผู้ป่วยเก่าแล้ว ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปใช้รายการ
และอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ สำหรับการใช้งานปกติ ซึ่งมีเฉพาะรายการปัจจุบันเท่านั้น
  ข้อมูลผู้ป่วยที่จำหน่ายหลังวันที่ 30 กันยายน 2548 และได้ส่ง สกส. ก่อนหน้าประกาศนี้ จะติดรหัส C (Error code 352
เบิกค่าอุปกรณ์ฯ / กรณีจ่ายเพิ่ม แต่วันที่จำหน่ายเกินกำหนด) เมื่อสถานพยาบาลทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว จะสามารถแก้ไขบันทึก
รายการและอัตราอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ฯ ในโปรแกรม NHSO 2.1 และส่งข้อมูลมา สกส. อีกครั้ง
     
  ขั้นตอนการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ
    1. Download ฐานข้อมูล Eqx.zip เก็บไว้ใน Drive C:\
       หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
    2. เปิดไฟล์ Eqx.zip
    3. Unzip ไฟล์ Eqx.zip ไปเก็บไว้ใน c:\uc\data\ref\Eqx\
       อ่านรายละเอียดของการ Unzip ได้ที่ Readme_eqx.pdf
    4. Download : คู่มือการบันทึกรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ (Instruction_eqx.pdf )
     

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)