Download : โปรแกรม Thai DRG Grouper (TGRP40)
(สำหรับ Thai DRG version 4.0)
วันที่
26 ต.ค. 50
เนื่องจากจะมีการใช้ การจัดกลุ่มวินิฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 4.0 (Thai DRG 4.0) สกส. จึงมีการปรับปรุง
โปรแกรม Thai DRG Grouper เพื่อรองรับ Thai DGR 4.0

 

Download :

 

  - Thai DRG Grouper (TGRP40)

 

  - รายละเอียด และคำอธิบายของโปรแกรม

 

  - หนังสือการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม และน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 4 เล่ม 1-2
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)