ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 1 และ 2
สำหรับ สสจ. (NHSOP4STM.exe)

วันที่
24 ก.ย. 47

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของไตรมาสที่ 1 (ตค. - ธค. 46)
และไตรมาสที่ 2 (มค. - มีค. 47)

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSOP4STM.zip
        ส่วนประกอบในไฟล์ NHSOP4STM.zip
  - nhsop4stm.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สสจ. ของไตรมาสที่ 1 และ 2
  - qstmService.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
ไตรมาสที่ 1 และ 2
  - qstmProv.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
ไตรมาสที่ 1 และ 2
  - stma2Service.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการรายเดือน
  - stma3Prov.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขารายเดือน
 
2. Unzip แฟ้มข้อมูล NHSOP4STM.zip ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
 
** หมายเหตุ **
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ ของไตรมาสที่ 1 และ 2 สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของ สสจ. อีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSOP4STM สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายรายเดือนได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)