Download : โปรแกรมบีบอัดภาพเอกสาร (CompressIMG)
วันที่
17 ม.ค. 2551
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้บีบอัดแฟ้มข้อมูลภาพเอกสารให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถใช้ได้กับเอกสารแจ้งขอแก้ไข
ข้อมูลระบบ UCePAC หรือเอกสารคำขอเบิกสวัสดิการข้าราชการ มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้
       ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล SetupCompressIMG.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก SetupCompressIMG.exe จาก C:\
3. คลิกปุ่ม "Unzip" แฟ้มข้อมูลทั้งหมดใน SetupCompressIMG.exe จะถูกเก็บใน C:\CompressImg
4. คลิกปุ่ม "ok" แล้วคลิกปุ่ม "close"
       วิธีการใช้งานโปรแกรม
1. เปิดโฟลเดอร์ CompressImg ที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก compressimg.exe
3. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ โดยการกดที่ปุ่ม "เลือกไฟล์"
4. คลิกปุ่ม "บีบอัด" โปรแกรมจะทำการบีบอัดแฟ้มข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง และแฟ้มข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ที่
    C:\CompressImg\OutBox
5. กดดปู่ม "ออก" เพื่อเลิกใช้งานโปรแกรม
6. นำแฟ้มข้อมูลที่อยู่ใน C:\CompressImg\OutBox ไปใช้
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)