Download : โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2550
สำหรับสำนักงานสาขาเขต (USUr50Setup.exe)

วันที่
20 ธ.ค. 49
  โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ปวยในหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2550 (USUr50Setup.exe)
สำหรับสำนักงานสาขาเขต
  ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ USUr50Setup.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก USUr50Setup.exe จาก Drive C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ USUh50Setup.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - USUr50.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของรายเดือนและไตรมาส
ปีงบประมาณ 50
  - QSTM50P.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายไตรมาส
  - QSTM50R.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของกองทุนสาขา
รายไตรมาส
  - QSTM50S.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - STM50P.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
รายเดือน
  - STM50R.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของกองทุนสาขา
รายเดือน
  - STM50S.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน
4. คลิกปุ่ม "close"
5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม USUr50.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
 
  ** หมายเหตุ **
    -  กรณีไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ขอให้ท่านติดตั้ง Runtime VFP9 Download ที่นี่
    -  โปรแกรม USUr50.exe สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยใน ของปีงบประมาณ 50 เท่านั้น
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)