ประกาศ : ปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2555
วันที่
23 พ.ย. 54
        เนื่องจากปีงบประมาณ 2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการปรับปรุงรายการ ดังนี้

 

รายการที่เพิ่มใหม่

 

รหัส
รายการ
ราคา (บาท/ครั้ง)
4601
สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ (Multipolar electrode catheter)
16,000
8612
อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล, แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า
600
8613
รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล, แผลซ้ำซ้อน และการตัดเท้า
2,000
8614
รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูง ที่มีเท้าผิดรูป เนื่องจากบางส่วนถูกตัด
4,000
S1803A
ค่าเรือหางยาวเร็ว ในการส่งต่อไม่เกิน 15 กม.
1,200
S1803B
อค่าเรือเร็ว ในการส่งต่อไม่เกิน 15 กม.
2,000
S1803C
ค่าเรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ ในการส่งต่อไม่เกิน 15 กม.
5,000
S1803D
ค่าเรือหางยาวเร็ว ในการส่งต่อมากกว่า 15 กม. ขึ้นไป ถึง 50 กม.
3,000
S1803E
ค่าเรือเร็ว ในการส่งต่อมากกว่า 15 กม. ขึ้นไป ถึง 50 กม.
5,000
S1803F
ค่าเรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ ในการส่งต่อมากกว่า 15 กม. ขึ้นไป ถึง 50 กม.
35,000
S1803G
ค่าเรือหางยาวเร็ว ในการส่งต่อมากกว่า 50 กม. ขึ้นไป ถึง 100 กม.
4,000
S1803H
ค่าเรือเร็ว ในการส่งต่อมากกว่า 50 กม. ขึ้นไป ถึง 100 กม.
10,000
S1803I
ค่าเรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ ในการส่งต่อมากกว่า 50 กม. ขึ้นไป ถึง 100 กม.
35,000
S1803J
ค่าเรือเร็ว ในการส่งต่อมากกว่า 100 กม. ขึ้นไป
35,000
S1803K
ค่าเรือเร็ว 2 เครื่องยนต์ในการส่งต่อมากกว่า 100 กม. ขึ้นไป
35,000
S1803L
ค่าแพขนานยนต์ ในการส่งต่อไม่จำกัดระยะทาง
5,000

 

รายการที่ปรับราคา

 

รหัส
รายการ
แก้เป็น
2006
เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (ตั้งแต่ 1 ธค.53)
เดิม 3,800 เป็น 2,800
2007
เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดแข็งพับไม่ได้ (ตั้งแต่ 1 ธค.53)
เดิม 1,200 เป็น 700
S1804
ค่าเฮลิคอปเตอร์ในการส่งต่อ (ตั้งแต่ 1 ตค.52)
เดิม 40,000 เป็น 60,000

 

รายการที่ยกเลิก

 

รหัส
รายการ
หมายเหตุ
8806
รองเท้าดัดแปลงสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีการชาที่เท้า หรือเท้าผิดรูป
ใช้ 8813,8814 แทน
S1803
ค่าเรือ/ค่าแพขนานยนต์ในการส่งต่อ
ใช้ S1803A - S1803L แทน
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม NHSO ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล updeq55-1.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq55-1.exe จาก C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip" โปรแกรมจะแจ้งว่ามีการปรับปรุง 6 Files
4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
5. เข้าโปรแกรม NHSO
- เลือกเมนข้อูที่ 6 จัดการระบบ
- เลือกเมนู 2. Config
- คลิกแถบตั้งค่าวิธีการทำงานของโปรแกรม
- เลือกตัวเลือก "รุ่น 110 ใช้งานปกติ" จากหัวข้อกำหนดแฟ้มอัตราเบิกอ้างอิง
- คลิกปุ่ม "บันทึกแล้วออก"
เอกสารอ้างอิงการปรับปรุงอุปกรณ์อวัยวะเทียมฯ
- ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ที่ใช้ในการบำบัดโรค
 
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)