ประกาศ : Download โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ไตรมาสที่ 3
สำหรับ สสจ. (NHSOP5STM.exe)

วันที่
1 พ.ย. 47

     โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 47)

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ไฟล์ NHSOP5STM.zip
        ส่วนประกอบในไฟล์ NHSOP5STM.zip
  - nhsop5stm.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ สำหรับ สสจ. ของไตรมาสที่ 3
  - qstmService1.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
ไตรมาสที่ 3
  - qstmProv1.pdf

เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของสำนักงานสาขา
ไตรมาสที่ 3
 
2. Unzip แฟ้มข้อมูล NHSOP5STM.zip ทั้งหมดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
 
** หมายเหตุ **
    - ไฟล์สรุปข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในฯ ของไตรมาสที่ 3 สกส. จะส่งให้ทางอีเมล์ของ สสจ. อีกครั้ง
    - โปรแกรม NHSOP5STM สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ที่จำหน่ายรายเดือนได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)