ประกาศ : การปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2551 (ครั้งที่ 1)
วันที่
30 พ.ย. 50
ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2551 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 มีการเพิ่มประเภทและอัตราค่าอุปกรณ์ และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค

และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมีการปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ดังนี้

 

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ที่เพิ่มใหม

 

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

 

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ คนพิการ (เบิกได้กับผู้ป่วยปกติ)

 

รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ คนพิการ (เบิกได้เฉพาะคนพิการ)
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม NHSO ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล updeq1-51Upd.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq1-51Upd.exe จาก C:\ จะมีข้อความ "คุณต้องการเริ่มปรับปรุงข้อมูล ใช่หรือไม่"
3. คลิกปุ่ม "Yes" จะมีหน้าต่าง "สรุปการอัพเดทข้อมูล"
3. คลิกปุ่ม "ออกจากโปรแกรม"
4. เข้าโปรแกรม NHSO
- เลือกเมนข้อูที่ 6 จัดการระบบ
- เลือกเมนูย่อยข้อที่ 4 กำหนดวิธีทำงานของโปรแกรม
- เลือกตัวเลือก "รุ่น 102 สำหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน" จากหัวข้อกำหนดแฟ้มอัตราเบิกอ้างอิง
- คลิกปุ่ม "บันทึกแล้วออก"
หมายเหตุ
สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีการใช้รหัสรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามที่กล่าวข้างต้น ไม่มีความจำเป็นต้องทำการ
ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)