ประกาศ : ปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2554
วันที่
21 ต.ค. 53
        เนื่องจากปีงบประมาณ 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการปรับปรุงรายการ ดังนี้

 

รายการที่มีการปรับอัตรา

 

รหัส
รายการ
แก้เป็น
2006
2.0.6 เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ Foldable intraocular lens เดิม 4,000 เป็น 3,800
2007
2.0.7 เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดแข็งพับไม่ได้ Unfoldable intraocular lens เดิม 4,000 เป็น 1,200

 

เพิ่มรายการ

 

รหัส
รายการ
ราคา (บาท/ครั้ง)
7011
7.0.11 ข้อสะโพกมีเบ้า (ชนิดไม่ใช่ซีเมนต์)
60,000
ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ตามที่ปรับปรุงได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ สำหรับโปรแกรม NHSO ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download แฟ้มข้อมูล updeq54-1.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq54-1.exe จาก C:\
3. คลิกปุ่ม "unzip" โปรแกรมจะแจ้งว่ามีการปรับปรุง 6 Files
4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
5. เข้าโปรแกรม NHSO
- เลือกเมนข้อูที่ 6 จัดการระบบ
- เลือกเมนู 2. Config
- คลิกแถบตั้งค่าวิธีการทำงานของโปรแกรม
- เลือกตัวเลือก "รุ่น 109 ใช้งานปกติ" จากหัวข้อกำหนดแฟ้มอัตราเบิกอ้างอิง
- คลิกปุ่ม "บันทึกแล้วออก"
คำแนะนำการบันทึกอุปกรณ์ "สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาที่มีการตีบซ้ำ(Drug – eluting stent) "
เพื่อความสะดวกในการบันทึก สกส. ได้แยกรายการนี้เป็น 2 รหัสคือ 4305a และ 4305b โดยทั้ง 2 รหัสนี้จะเบิกได้ในอัตราชุดละ
30,000 บาท เช่นเดียวกับการเบิกด้วยรหัส 4305 ตามที่ สปสช. ประกาศ
 
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)