Download : โปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ปีงบประมาณ 2553
สำหรับ สถานพยาบาล (USUh53.exe)

วันที่
08 ธ.ค. 52
  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2553 สปสช. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชดเชย ดังนั้น Statement
สำหรับปีงบประมาณ 2553 นี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาไปจากเดิม ทำให้ต้องใช้โปรแกรมอ่าน
Statement ตัวใหม่
  ขั้นตอนการติดตั้ง
           1. Download ไฟล ์USUh53_Setup.exe เก็บไว้ใน Drive C:\
           2. ดับเบิ้ลคลิก USUh53_Setup.exe จาก Drive C:\
           3. คลิกปุ่ม "unzip"
        แฟ้มข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ USUh53_Setup.exe จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ C:\UCSTM
ซึ่งประกอบด้วย
  - USUh53.exe เป็นโปรแกรมการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยในฯ ของรายเดือนและไตรมาส
ปีงบประมาณ 53
  - QSTM51S.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - QSTM51M.pdf
เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายไตรมาส
  - STM51S.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในของหน่วยบริการ
รายเดือน
  - STM51M.pdf เป็นไฟล์ PDF ต้นแบบ(Template) ผู้ป่วยในที่รักษานอกหน่วยบริการ
รายเดือน
           4. คลิกปุ่ม "close"
           5. เข้าโฟลเดอร์ C:\UCSTM ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม USUh51.exe เพื่อเปิดและพิมพ์ Statement
  ** หมายเหตุ **
       -  กรณีไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ ขอให้ท่านติดตั้ง Runtime VFP9 Download ที่นี่
       -  โปรแกรม USUh53.exe สามารถใช้ในการอ่านบัญชีสรุปผู้ป่วยใน ของปีงบประมาณ 53 เท่านั้น
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)