ประกาศ : การปรับปรุงอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2
วันที่
23 มี.ค. 49
เนื่องจาก สปสช. มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯ เรื่องการจัดสรรและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2549 (ฉบับที่ 2) ตามประกาศ สปสช. (สปสช. 03/0.133) โดยมีการปรับปรุงดังนี้

1. เพิ่มอุปกรณ์และอวัยวะเทียมรหัส 4506 ประเภท 4.5.6 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Implantable defibrillator)
2. เพิ่มอุปกรณ์และอวัยวะเทียมรหัส 7303 ประเภท 7.3.3 แท่งโลหะดามกระดูกขนาดต่างๆ ( Schanz screw )
3. แก้ไขข้อบ่งชี้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมรหัส 7004 จากเดิม “ ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพในผู้ป่วยที่อายุไม่เกิน 60 ปี ” เป็น
“ทดแทนข้อที่เสื่อมสภาพสำหรับผู้ป่วย ”
4. แก้ไขข้อบ่งชี้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมรหัส 7005 จากเดิม “ เช่นเดียวกับ 7.0.1 ” เป็น “ เช่นเดียวกับ 7.0.4 ”

ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถบันทึกรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามรหัสที่เพิ่มได้ จึงขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุปกรณ์และอวัยวะเทียมสำหรับโปรแกรม NHSO 2.1 ตามรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. Download ฐานข้อมูล updeq.exe เก็บที่ C:\
2. ดับเบิ้ลคลิก updeq.exe จาก C:\ จะมีข้อความดังรูป

3. คลิกปุ่ม "OK"
หมายเหตุ
สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีการใช้รหัสรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามที่กล่าวข้างต้น ไม่มีความจำเป็นต้องทำการ
ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)