Download File ปรับปรุงโปรแกรม Thai DRG Grouper รุ่นใหม่ (V 3.2.4)

         แจ้งการปรับปรุงโปรแกรม Thai DRG Grouper รุ่นเก่า (V 3.2.2) เนื่องจากมีความผิดพลาดเล็กน้อยใน
การตรวจสอบรหัสเกี่ยวกับการคลอด จึงได้ปรับปรุงโปรแกรมใหม่
         นอกจากนี้ ได้ปรับ TGRP3.exe ให้ใส่ผล Adj RW ลงแฟ้มข้อมูล
วิธีใช้
        1. Download ไฟล์ TGRP3.zip แล้ว unzip ไฟล์
              - TGRP3.exe
              - TDS3.exe
              - TGRP3manual.pdf (คู่มือ TGRP3.exe)
        2. Save ไฟล์ TGRP3.exe และ TDS3.exe
              - กรณีติดตั้งโดยโปรแกรม NHSO จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ c:\uc\tds3\
              - กรณีติดตั้งโดยใช้ T31 setup ในแผ่น TGRP Ver 3.2.2 จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ c:\TGRP3\
                หรือโฟลเดอร์อื่นตามที่กำหนด
**หมายเหตุ** ถ้าไม่มีการติตตั้ง Grouper รุ่นเก่า (V 3.2.2) จะไม่สามารถใช้ Grouper รุ่นใหม่นี้ได้

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)