สไลด์ ประกอบการบรรยาย
สไลต์ ประกอบการบรรยายประชุมชี้แจงโครงการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
     วันที่ 29, 30 ธันวาคม 48 – 11 มค. 49
13/01/49
สไลต์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
     วันที่ 28 กันยายน 2548 ณ อิมแพค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
29/09/48
สไลต์ เอกสารการประชุมชี้แจงโครงการผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรัง สวัสดิการรักษาพยาบาลราชการ
     ประชุมวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2547 ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
21/07/47
แบบฟอร์ม
แบบยืนยันการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการ 31/03/58
แบบขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกรายการเบิกค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกรายการเบิกค่ารักษาพยาบาลเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง
แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
คู่มือ & เอกสาร
ชี้แจงแนวทางการจัดการวิธีเบิกจ่ายค่รักษาทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด (HD) ในระบบใช้บัตรสวัสดิการผ่าน EDC ตั้งแต่ 4 พ.ค. 61 03/05/61
เรื่องสำคัญเกี่ยวกับระบบจ่ายตรงที่ปรับปรุงใช้ EDC ตั้งแต่ 4 พ.ค. 61 30/04/61
การจัดทำระบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิสวัสดิการข้าราชการกับฐานข้อมูลผู้ป่วยสถานพยาบาล 27/04/61
คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไต รุ่น 2.2 25/03/53
คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไต รุ่น 1.0 20/06/49
คู่มือการใช้งานโปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไต (HD beta) (ฉบับร่าง) 12/04/49
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึก และจัดทำค่ารักษาพยาบาล (OPTell) 13/12/48
คู่มือการใช้โปรแกรมตรวจสอบทะเบียนฯ (CSElg15) และระบบการใช้เลขเลขอนุมัติ
     แทนหนังสือรับรองสิทธิ (CSAUTH)
13/12/48
คู่มือการใช้งานโปรแกรมลงทะเบียน (OPReg) 13/12/48
คู่มือการทำเอกสารคำขอเบิก 01/04/47
แนวทางการจัดทำ Statement และการส่งเอกสารคำขอเบิก 22/11/47
ไฟล์ฐานข้อมูล & ไฟล์ปรับปรุงอื่น ๆ
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement การใช้ยา Epoetin ของผู้ป่วยนอกโรคไตวายเรื้อรัง   ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 21/04/53
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement การใช้ยา Epoetin ของผู้ป่วยนอกโรคไตวายเรื้อรัง
    ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
18/11/52
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรคไตวายเรื้อรัง
    ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
19/10/52
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรคไตวายเรื้อรัง
    ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
03/12/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรคไตวายเรื้อรัง
    ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (20081101)
19/11/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรคไตวายเรื้อรัง
    ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (20081002)
05/11/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร
    ประเภทผู้ป่วยนอก
21/05/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ ผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง 21/05/51
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรุงเทพมหานคร
    ประเภทผู้ป่วยนอก
20/02/51
โปรแกรม MSXML 4.0 SP2 15/11/49
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับ Statement สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ ผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง 05/07/49
ไฟล์ต้นแบบ (Template) สำหรับการเปิดทะเบียนรับรองผู้มีสิทธิ ผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (CDMB) 20/02/49
แฟ้มข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปี 2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 20/01/49
แฟ้มข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ปี 2549 14/10/48
แฟ้มข้อมูลรหัสหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม 20/12/47
โปรแกรม & Utility
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.4.1) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (15/09/65)
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.4) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (18/10/64)
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.3) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (16/07/64)
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.2) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (30/06/63)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.5.1) (22/05/63)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.5) (27/04/63)
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.1.2) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (20/06/62)
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.1) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (12/12/61)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.4) (15/11/61)
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.0) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (17/10/61)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.3.5) Beta (08/05/61)
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV4.2) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) (27/01/60)
ไดร์ฟเวอร์เครื่องอ่านลายนิ้วมือรุ่น DigitalPersonal (Software 3.3.0) 30/09/58
โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV4.1.4) (ใช้สร้างคำขอเบิกได้ทุกกองทุน) 22/01/58
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.3.4) (31/05/56)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.3.3) (28/12/55)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.2) (29/09/52)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.1) (03/04/52)
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (HD 2.0) (16/10/51)
โปรแกรมบันทึกข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตรง (OPTell รุ่น 3)(02/07/51)
ไดร์ฟเวอร์เครื่องอ่านลายนิ้วมือรุ่น DigitalPersonal (Software 3.1.0) 18/04/51
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไต รุ่นปรับปรุง 1.0 (ชุดเต็ม) 15/11/49
โปรแกรมปรับปรุงทะเบียน ชุดเต็ม (OPUPDSetup.exe) 01/05/49
โปรแกรมปรับปรุงทะเบียน ชุดปรับปรุง (OPUPD-UPD.exe)(ปรับปรุง 02/05/49) 01/05/49
โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไต รุ่นทดสอบ (HD beta) 12/04/49
โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (CSElg15) 29/11/48
โปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วยนอก (OPReg) 29/11/48
โปรแกรมปรับปรุงข้อมูลหลังเปลี่ยนรุ่นการใช้โปรแกรมลงทะเบียน (OPReg) 02/08/48
โปรแกรมปรับปรุงการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล (OPTell) 02/08/48
โปรแกรมลงทะเบียนผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (OPReg) 02/08/48
โปรแกรมสำรอง/เรียกคืนข้อมูล (Change2OPReg) 02/08/48
Utility สำหรับ MD5 01/04/48