Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.2)

วันที่
30 มิ.ย. 63

   

โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้ รองรับทุกกองทุน
  - เริ่มใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2563
  - ปรับปรุงเพื่อรองรับ Statement ผู้ป่วยในทุพพลภาพ ของระบบประกันสังคม
  - ปรับปรุงเพื่อรองรับ Statement กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ ของระบบประกันสังคม
การติดตั้งโปรแกรม
  1. Download ตัวติดตั้งโปรแกรม MkClaim Version 5.2
  2. Double click หรือ run (Run as administrator) โปรแกรม MKClaimV52setup.exe
  3. คลิกปุ่ม unzip กำหนด directory C:\MkClaim เท่านั้น

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)