โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง(HD 2.3.5)Beta (แก้ปัญหาการส่งข้อมูล)

วันที่
08 พ.ค. 61
     ตามที่ได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายการรักษาทดแทนไตในโรคไตเรื้อรังประเภทฟอกเลือด เพื่อรองรับการใช้เครื่อง EDC เริ่มใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มีการปรับปรุงโปรแกรม HD เป็น รุ่น 2.3.5 beta
  *** โปรดอ่านเอกสารระบบงานที่มีการปรับปรุงก่อนใช้งาน
     1.    เอกสารชี้แจงแนวทางการจัดการวิธีเบิกจ่ายค่ารักษาทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด(HD) ในระบบใช้บัตรสวัสดิการฯ ผ่าน EDC 4 พ.ค. 61
     2.     วิธีการใช้งาน/บันทึกการใช้สิทธิต่างๆ โปรแกรม HD รุ่น 2.3.5 beta หน่วยไตเทียม
 
  *** โปรดอ่านขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรม HD ให้ชัดเจนก่อนการปรับปรุง
    (A) สถานพยาบาลที่ติดตั้งโปรแกรม HD รุ่น 2.3.4 ใช้งานอยู่แล้ว
     1. Download โปรแกรม HD รุ่น 2.3.5 beta HD2.3.5UPD_beta.zip เก็บไว้ใน drive ของเครื่องที่จะติดตั้ง
     2. ดับเบิ้ลคลิก HD2.3.5UPD_beta.zip ใน drive ที่ได้จากข้อ 1
     3. แตกไฟล์ตามข้อ 2 ลงในโฟลเดอร์ใช้งานที่เลือกเช่น แตกลงใน "C:\temp\" เป็นต้น
     4. ในโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์ไว้จะมีแฟ้มสำหรับอัพเดทให้เลือกใช้งาน
     5. กรณีที่ Windows เป็น OS รุ่น 32 Bit คลิกขวาที่ไฟล์ “install.bat” เลือก "Run as administrator"
        Windows เป็น Os รุ่น 64 Bit คลิกขวาที่ไฟล์ “install64.bat” เลือก "Run as administrator"
    (B) สถานพยาบาลที่ติดตั้งโปรแกรม HD ในเครื่องใหม่ตั้งแต่ต้น
     1. ให้ติดตั้งโปรแกรม HD 2.3.4 โดยดาวน์โหลดจากลิ้งค์ HD 2.3.4 นี้ก่อน
     2. ติดตั้ง HD 2.3.5 bata ตามข้อ (A) ข้างบนต่อ
 
**************************************************************
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)