โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง(HD 2.4) (ปรับปรุงให้รองรับทศนิยม)

วันที่
15 พ.ย. 61
     ตามที่ได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายการรักษาทดแทนไตในโรคไตเรื้อรังประเภทฟอกเลือด เพื่อรองรับการใช้เครื่อง EDC เริ่มใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 มีการปรับปรุงโปรแกรม HD เป็น รุ่น 2.4
  *** โปรดอ่านเอกสารระบบงานที่มีการปรับปรุงก่อนใช้งาน
     1.    เอกสารชี้แจงแนวทางการจัดการวิธีเบิกจ่ายค่ารักษาทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือด(HD) ในระบบใช้บัตรสวัสดิการฯ ผ่าน EDC 4 พ.ค. 61
     2.     วิธีการใช้งาน/บันทึกการใช้สิทธิต่างๆ โปรแกรม HD รุ่น 2.3.5 beta หน่วยไตเทียม
 
  *** โปรดอ่านขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรม HD ให้ชัดเจนก่อนการปรับปรุง
    (A) สถานพยาบาลที่ติดตั้งโปรแกรม HD รุ่น 2.3.5 ใช้งานอยู่แล้ว
     1. Download โปรแกรม HD รุ่น 2.4 ชุดปรับปรุง HDUpdV24.exe เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     2. ดับเบิ้ลคลิก HDUpdV24.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 1.
     3. คลิกปุ่ม "unzip"
     4. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
    (B) สถานพยาบาลต้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ (ในเครื่องไม่มีโปรแกรม HD)
     1. Download โปรแกรม HD รุ่น 2.4 ชุดเต็ม เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
        กรณีที่ Windows เป็น OS รุ่น 32 Bit Download HD2.4FULL_32bit
        กรณีที่ Windows เป็น OS รุ่น 64 Bit Download HD2.4FULL_64bit.
     2. แตกไฟล์ที่ได้จากข้อ 1 ลงในโฟลเดอร์ที่ Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     3. กรณีที่ Windows เป็น OS รุ่น 32 Bit ดับเบิ้ลคลิก "HD240Full_setup32bit_Final.exe"
        Windows เป็น OS รุ่น 64 Bit ดับเบิ้ลคลิก "HD240Full_setup64bit_Final.exe" ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 2.
     4. ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนในหน้าจอที่แสดง
     5. หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะได้ไอคอน "HD 2.4 " บน Desktop
 
**************************************************************
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)