Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.0)

วันที่
17 ต.ค. 61

   

โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้ จะรองรับการใช้สร้างคำขอเบิกทุกกองทุน มีการเพิ่มเติมดังนี้
  - สิทธิสวัสดิการฯ กทม. กรณีผู้ป่วยใน สำหรับสถานพยาบาลเอกชน
  - ปรับปรุงเพื่อรองรับสิทธิสวัสดิการฯ เมืองพัทยา
การติดตั้งโปรแกรม
  1. Download ตัวติดตั้งโปรแกรม MkClaim Version 5.0
  2. Double click หรือ run (Run as administrator) โปรแกรม MKClaimV5setup.exe
  3. คลิกปุ่ม unzip กำหนด directory C:\MkClaim เท่านั้น

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)