โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง(HD 2.5.1)

วันที่
22 พ.ค. 63
     ตามที่ได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายการรักษาทดแทนไตในโรคไตเรื้อรังประเภทฟอกเลือด เพื่อรองรับให้หน่วยไตเทียมเอกชนเบิกยา ESA ได้ และหน่วยไตเทียมในสถานพยาบาลเบิกยา ESA ตามราคาใน Drug Catalog มีการปรับปรุงโปรแกรม HD เป็น รุ่น 2.5
  *** โปรดอ่านเอกสารระบบงานที่มีการปรับปรุงก่อนใช้งาน
     1.    หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ว.146)
     2.     แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงระบบเบิกของหน่วยไตเทียม ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ว 146
     3.     วิธีการปรับปรุงโปรแกรมรุ่น 2.5
     4.     รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในโปรแกรม HD รุ่น 2.5
     5.    สิ่งที่แก้ไขในรุ่น 2.5.1
         - ปัญหาเรื่องการบันทึกรายการยา กรณีเบิกจากแหล่งอื่น
         - ปัญหาเรื่องการบันทึกรายการ Lab ที่มากกว่า 1 รายการ
         - ปัญหาเรื่องการแสดงจุดทศนิยม
         - ปัญหาเรื่องการดึงเอกสารตอบรับแล้วมีไฟล์ค้างในช่องที่ 2
 
  วิธีการดาวน์โหลดและปรับปรุงโปรแกรม
    (A) เคยปรับปรุงโปรแกรม HD เป็นรุ่น 2.5 แล้ว (ในเครื่องเป็นรุ่น 2.5.0)
     1. ปิด Antivirus ชั่วคราว
     2. Download โปรแกรม HD-251.zip เก็บไว้ใน Drive C:\HD
     3. เปิดโฟลเดอร์ C:\HD
     4. คลิกขวาที่ไฟล์ HD-251.zip คลิก Extract Here หรือ แยกไฟล์ที่นี่ จะมีข้อความถามให้แทนที่หรือไม่ ตอบ Yes
    (B) ยังไม่ได้ปรับปรุงโปรแกรม HD เป็นรุ่น 2.5 (ในเครื่องเป็นรุ่นอื่น เช่น 2.4, 2.3.5, 2.3.4)
     1. ปิด Antivirus ชั่วคราว
     2. Download โปรแกรม HD รุ่น 2.5.1 ชุดปรับปรุง HDUpdV251.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     3. แตกไฟล์ที่ได้จากข้อที่ 2 ลงในโฟลเดอร์ที่ Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     4. ดับเบิ้ลคลิก HDUpdV251.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 3.
     5. คลิกปุ่ม "unzip"
     6. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
 
**************************************************************
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)