Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.4.1)

วันที่
15 ก.ย. 65

   

โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้
  - ปรับปรุงเพื่อรองรับสิทธิสวัสดิการฯ เมืองพัทยา กรณีผู้ป่วยใน สำหรับสถานพยาบาลเอกชน
การติดตั้งโปรแกรม
  1. Double click หรือ run (Run as administrator) โปรแกรม MKClaimV541Setup.exe
  2. คลิกปุ่ม unzip กำหนด directory C:\MkClaim\ เท่านั้น
  3. หรือศึกษาการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมจาก Readme.txt

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)