โปรแกรมทะเบียนการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง(HD 2.5)

วันที่
27 เม.ย. 63
     ตามที่ได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายการรักษาทดแทนไตในโรคไตเรื้อรังประเภทฟอกเลือด เพื่อรองรับให้หน่วยไตเทียมเอกชนเบิกยา ESA ได้ และหน่วยไตเทียมในสถานพยาบาลเบิกยา ESA ตามราคาใน Drug Catalog มีการปรับปรุงโปรแกรม HD เป็น รุ่น 2.5
  *** โปรดอ่านเอกสารระบบงานที่มีการปรับปรุงก่อนใช้งาน
     1.    หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ว.146)
     2.     แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงระบบเบิกของหน่วยไตเทียม ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ว 146
     3.     วิธีการปรับปรุงโปรแกรมรุ่น 2.5
     4.     รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในโปรแกรม HD รุ่น 2.5
 
  *** โปรดอ่านขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรม HD ให้ชัดเจนก่อนการปรับปรุง
    วิธีการดาวน์โหลดและปรับปรุงโปรแกรม
     1. ปิด Antivirus ชั่วคราว
     2. Download โปรแกรม HD รุ่น 2.5 ชุดปรับปรุง HDUpdV25.zip เก็บไว้ใน Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     3. แตกไฟล์ที่ได้จากข้อที่ 2 ลงในโฟลเดอร์ที่ Drive C:\ หรือโฟลเดอร์อื่น ๆ (สถานพยาบาลกำหนดขึ้นเอง)
     4. ดับเบิ้ลคลิก HDUpdV25.exe ในโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลข้อที่ 3.
     5. คลิกปุ่ม "unzip"
     6. คลิกปุ่ม OK และคลิกปุ่ม Close เพื่อออกจากโปรแกรม Winzip
 
**************************************************************
 

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)