Download : โปรแกรมการสร้างเอกสารคำขอเบิก (mkClaimV5.3)

วันที่
16 ก.ค. 64

   

โดยโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้
  - ปรับปรุงเพื่อรองรับสิทธิสวัสดิการฯ สำนักงาน กสทช. กรณีผู้ป่วยใน สำหรับสถานพยาบาลเอกชน
การติดตั้งโปรแกรม
  1. Download ตัวติดตั้งโปรแกรม MkClaim Version 5.3
  2. Double click หรือ run (Run as administrator) โปรแกรม MKClaimV53Setup.exe
  3. คลิกปุ่ม unzip กำหนด directory C:\MkClaim เท่านั้น

  สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)